Location:5347 E Mountain St, Stone Mountain, GA 30083, USA